1. 14:04 Planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (411 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa 
Tänane esimene päevakorrapunkt on majanduskomisjoni algatatud planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu 411 kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soovi pidada läbirääkimisi? Meelis Mälberg Reformierakonna fraktsiooni nimel, palun!

Meelis Mälberg 
Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Tegemist on mõistliku eelnõuga. Seda eelnõu on otseselt seostatud Eesti puidu- ja metsatöösturite kavaga rajada Tartu lähedale circa miljard eurot maksev ülimoodne puidurafineerimistehas. On tõsi, et kui planeerimisprotsess toimub kiiresti ja selle käigus hinnatakse kõiki mõjusid, aitab see investeerimisotsuse tegemisele kaasa. On mõistlik, et asjast huvitatud osaleksid ka kulude katmisel. Eelnõu 411 annabki võimaluse, et planeeringu koostamisest huvitatud isikuga sõlmitakse leping ning seesama isik saab katta planeeringu menetlemisega seotud kulud, planeeringu tellijaks jääb aga ikka avalik võim. See aitab välistada olukorra, kus see, kes maksab, tellib ka muusika.  
Kiiret ja asjatundlikku planeerimist pole vaja ainult selle uudse puidurafineerimistehase rajamiseks. Ettevõtlusmaailmas on väga terav konkurents toorme, turgude, töötajate ja muude ressursside pärast. See konkurents ei tunne enamasti riigipiire. Efektiivselt toimiv avalik sektor ei ole investeerimisotsuse tegemisel mitte viimase järgu argument. On räägitud väga suurtest projektidest, mis otsivad endale maailmas kodu, olgu see siis mõni suur serveripark või Tesla gigatehas. Samasse kategooriasse kuulub kindlasti meie oma investorite plaanitav tehas. Praegu eksporditakse Eestist umbes 3 miljonit tihumeetrit paberipuud, sest meil ei ole võimsust selle töötlemiseks. Avalikkus ei ole rahul, et toore läheb töötlemata kujul välja, ja rahul ei ole ka metsasektor ise. Selle puidu töötlemine Eestis aitaks seda neli-viis korda väärindada ning saaks rohkem maksta metsaomanikele ja puidusektori töötajatele, kokku julgelt üle 100 000-le Eesti inimesele. Samuti loob see võimalusi uute innovatiivsete tootmiste ja teadlaste arendustöö jaoks. Tänapäevastel tehnoloogiatel põhinev tootmine on keskkonnasõbralik. Kindlasti ei tasu tootmist karta, sest ega muidu väga kõrgete keskkonnastandarditega Põhjamaad selliseid projekte ei toetaks ega soosiks.
Eelnõu seaduseks saamise korral oleme astunud tähtsa, kuid siiski vaid ühe sammu Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamise suunas. Me ei peaks poolel teel peatuma. Uue ettevõtte saab Eestis asutada paari tunniga. Võiksime võtta eesmärgiks, et planeerimisprotsess oleks võimalik ära teha paari kuuga. On elementaarne, et seejuures ei tohi kannatada planeerimise kvaliteet ja kõik mõjud peavad saama parimal võimalikul moel hinnatud. Aga kui mõne suure projekti õnnestumine sõltub riigi suutlikkusest olla erasektorile efektiivne ja kompetentne partner, siis peame pingutama.
Reformierakond näeb, et kriitiline pilk on siin vajalik. Bürokraatia ei saa ega tohi meil üle pea kasvada. Avaliku sektori ülalpidamiseks vajaminevat raha teenib vaid ettevõtlus ja seda ei tohi liigne bürokraatia lämmatada ega piirata. Reformierakond toetab eelnõu 411 seadusena vastuvõtmist, sest see parandab meie majanduse rahvusvahelist konkurentsivõimet ja selle abil on võimalik kiiremini selgusele jõuda, mis on iga investeeringu eelduseks. Kutsun kõiki üles seda väga mõistlikku eelnõu toetama. Aitäh!

Aseesimees Enn Eesmaa 
Kui rohkem sõnasoove ei ole, siis sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on panna eelnõu 411 lõpphääletusele. Nagu tavaliselt, eelneb sellele eelhäälestus saalikutsungi kujul.
Austatud Riigikogu, panen hääletusele majanduskomisjoni algatatud planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu 411. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Hääletustulemused
Selle eelnõu poolt hääletas 77 rahvasaadikut, vastu ei olnud keegi, erapooletuks ei jäänud samuti mitte keegi. Eelnõu on seadusena vastu võetud.