Planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus

§ 1 . Planeerimisseaduse muutmine

Planeerimisseaduses tehakse järgmised muudatused:

1)  paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 2 1 järgmises sõnastuses: ”(2 1 ) Plan eeringu koostamise korraldaja võib ehitusprojekti koostamise aluseks oleva planeeringu tellimise ja käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 5 nimetatud mõjude hindamise kulude kandmiseks sõlmida lepingu planeeringu koostamisest huvitatud isikuga.”;

2)  paragra hvi 4 lõike 6 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: ”3) juhinduma selgituskohustusest, mis hõlmab info andmist oma tegevusega seonduvates küsimustes planeerimisalase tegevuse korraldajale või muule isikule;”;

3)  paragrahvi 28 lõike 2 punktis 1 ase ndatakse lauselõpp ”, või” semikooloniga;

4)  paragrahvi 28 lõike 2 punkti 2 lõpus asendatakse kirjavahemärk punkt sõnaga ”või”;

5 )  paragrahvi 28 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses: ”3) planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise tellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid ei kanna .”; 

  6)  paragrahvi 29 lõike 1 punktis 1 asendatakse lauselõpp ”, või” semikooloniga ;

7)  paragrahvi 29 lõike 1 punkti 2 lõpus asendatakse kirjavahemärk punkt sõnaga ”või”;

8 )  paragrahvi 29 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:  ”3) planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise tellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid ei kanna .”;

9)  paragrahvi 96 lõike 2 punktis 2 asendatakse lauselõpp ”, või” semikooloniga;

10)  paragrahvi 96 lõike 2 punkti 3 lõpus asendatakse kirjavahemärk punkt sõnaga ”või”;

11 )  paragrahvi 96 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses: ”4) planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise tellimise ja mõjude hindamisega ka asnevate kulude kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid ei kanna .”;

12)  paragrahvi 96 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  ”(3) Kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatatak se või jäetakse algatamata 30 päeva jooksul kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamise taotluse saamisest arvates. Mõjuval põhjusel, eelkõige planeeringuala suurusest, uuringute läbiviimise vajadusest, planeeringu koostamise tellimise kulude kandmisek s sõlmitava lepingu eelduseks olevate asjaolude selgitamisest või kaasatavate ja koostöötegijate suurest hulgast tingitud põhjustel, võib nimetatud tähtaega pikendada 90 päevani.”;

13)  paragrahvi 97 lõike 1 punktis 1 asendatakse lauselõpp ”, või” semikooloniga;

14)  paragrahvi 97 lõike 1 punkti 2 lõpus asendatakse kirjavahemärk punkt sõnaga ”või”;

15 )  paragrahvi 97 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses: ”3) planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise tellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid ei kanna . ”;

16)  paragrahvi 128 lõike 2 punkti 5 lõpu s asendatakse kirjavahemärk punkt sõnaga ”või”;

17 )  paragrahvi 128 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses: ”6) planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise tellimise ja mõjude hindamisega ka asnevate kulude kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid ei kanna . ”;

18)  paragrahvi 128 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: ”(4) Detailplaneering algatatakse või jäetakse algatamata 30 päeva jooksul selle algatamise taotluse saamisest arvates. Mõjuval põhjusel, eelkõige planeeringuala suurusest, uuringute läbiviimise vajadusest, halduslepingu või planeeringu koostamise tellimise kulude kandmiseks sõlmitava lepingu eelduseks olevate asjaolude selgitamisest või kaasat avate ja koostöötegijate suurest hulgast tingitud põhjusel, võib nimetatud tähtaega pikendada 90 päevani.”;

19)  paragrahvi 129 lõike 1 punkti 3 lõpus asendatakse kirjavahemärk punkt sõnaga ”või”;

20 )  paragrahvi 129 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmise s sõnastuses:

”4) planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise tellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid ei kanna . ”;

21 )  para grahvi 130 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

” § 130. Haldusleping huvitatud isikuga ”;

22)  paragrahvi 130 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: ”(4) Kui esineb asjaolu, mis takistab planeeringu koostamisest huvitatud isikul halduslepingus ettenähtud ülesannet täita, on planeerimisalase tegevuse korraldajal õigus haldusleping ühepoolselt lõpetada halduskoostööseaduses sätestatud alustel. Nimetatud juhul võib teha otsuse detailplaneeringu koostamise lõpetamise kohta.”.

§ 2. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmine

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 34 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  ”(1)  Keskkonnamõju strateegilise hindamise eest vastutab ja sellega seotud kulud kannab strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja. Planeeringu koostamise korraldaja võib ehitusprojekti koostamise aluseks oleva planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise kulude kandmiseks sõlmida planeerimisseaduse § 4 lõikes 2 1 sätestatud lepingu.”.

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eiki Nestor

Riigikogu esimees

Tallinn, 19. aprill 2017